Reglementen

Huishoudelijk reglement Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie

Artikel 1 Lidmaatschappen

De vereniging kent zes verschillende lidmaatschappen:

  1. Belangstellend lid;
  2. Aspirant lid;
  3. IPT-opgeleide;
  4. Therapeut lid-NVIPT;
  5. Opleider/Supervisor lid-NVIPT;
  6. Erelid-NVIPT.

Om deze lidmaatschappen te verwerven dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij het bestuur van de van de NVIPT. Dit kan via de website d.m.v. het invullen van een
digitaal formulier. Voor de voorwaarden en de kwalificaties waaraan voldaan dient te worden zij verwezen naar het opleidingsreglement (artikel 2 t/m 9). Bewijsstukken t.a.v.
vooropleiding en werkzaamheden op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg dienen conform de statuten (artikel 5.II, 5.III en 5.IV) te worden overlegd.

Lidmaatschappen gelden steeds voor één jaar en worden automatisch verlengd zolang het lid aan de voorwaarden voor het lidmaatschap blijft voldoen en tijdig contributie voldaan
wordt. Het lidmaatschap eindigt conform de statuten (artikel 6) door overlijden, opzegging door het lid, of opzegging door het bestuur. Opzegging door het lid dient schriftelijk te
gebeuren; 2 maanden voor het einde van het verenigingsjaar.

Artikel 2 De algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht. Alle leden, met uitzondering van leden ingeschreven als Adspirant en Belangstellend lid-NVIPT, hebben stemrecht.

Artikel 3 Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributieregeling kent één tarief. Degene aan wie het predicaat erelid is verleend, is
vrijgesteld van het betalen van contributie. De contributie dient voor de eerste maand van elk jaar betaald te worden, na een maand volgt een aanmaning. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na herhaalde schriftelijke aanmaning op uiterlijk de eerste van de zesde maand van het contributiejaar niet aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan.

Artikel 4 Bestuursleden

Alle leden, met uitzondering van leden ingeschreven als Adspirant en Belangstellend lidNVIPT, komen in aanmerking voor het bestuurslidmaatschap. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering met inachtneming van artikel 8.1 t/m 6 van de statuten. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur of als tegenkandidaat door tenminste 10 stemgerechtigde leden.

Artikel 5 Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden. De voorzitter wordt op voordracht van het zittende bestuur in functie gekozen. De overige functies worden onderling verdeeld. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen. Zij is daarvan verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider is aangewezen. Hij stelt samen met de secretaris de agenda voor de bestuursvergaderingen vast.

Het algemeen bestuur verdeelt de volgende functies:

  1. De secretaris: Deze voert de correspondentie van de vereniging en maakt notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering (of: is verantwoordelijk voor het maken van de notulen). De notulen van de algemene ledenvergadering worden gepubliceerd op de website van de NVIPT. De notulen van de bestuursvergaderingen en die van de algemene ledenvergadering worden na vaststelling door respectievelijk het bestuur en de algemene ledenvergadering, door de secretaris en de voorzitter geaccordeerd. Elk jaar maakt de secretaris een jaarverslag. Hij/zij verricht overige administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief.
  2. De penningmeester: Deze is belast met het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans gemaakt. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks de financiën. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de kascommissie en de voorzitter. Zes maanden na vaststelling van de exploitatierekening en balans wordt een tussenstand van de financiën opgemaakt. Deze halfjaarlijkse rapportage kan door de leden desgevraagd worden ingezien. Het opnemen van kasgeld en grote bedragen voor het aanvullen van voorraden gebeurt altijd door de penningmeester en een van de andere bestuursleden.
  3. De vicevoorzitter: Deze vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal van diens taken op zich nemen.
  4. De overige bestuursleden: Deze staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht zo nodig hun werkzaamheden over te nemen.

Artikel 6 Aftreden bestuur

Bestuursleden worden conform de statuten (artikel 7.4) voor een periode van ten hoogste 4 jaar benoemd door de algemene ledenvergadering. Ze zijn na afloop terstond herkiesbaar, doch slechts voor maximaal twee aansluitende perioden. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 7 Vergaderingen bestuur

Het algemeen bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten. Het dagelijks bestuur vergadert 3 maanden, tenzij er geen agendapunten zijn. Het algemeen bestuur wordt op de eerstvolgende vergadering op de hoogte gebracht. Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn. Bij spoed kunnen bestuursleden door het dagelijks bestuur (telefonisch, per e-mail of fax) geraadpleegd worden, op de eerstvolgende algemene bestuursvergadering wordt nader gerapporteerd.

Artikel 8 Besluitvorming

Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven.

Artikel 9 Commissies

Conform de statuten benoemt het bestuur in elk geval de commissie van beroep en de klachten commissie. Daarnaast kan het algemeen bestuur commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen aparte reglementen worden gemaakt.

Artikel 10 Wijziging Huishoudelijk Reglement

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden

Follow us

Volg ons op LinkedIn

Login

IPT leden kunnen hier inloggen

Follow us

Volg ons op LinkedIn